ОБЩИ УСЛОВИЯ
Със закупуване на билет за събитие, организирано от Мидалидаре Винеярдс ЕООД, Участникът се съгласява със следните правила и условия:
1. Дефиниции:
Организатор на събитието е „Мидалидаре Винеярдс" ЕООД.
Участник – всяко лице, което на базата на валиден билет, безплатен билет или акредитация за пресата влиза в зоната на събитието, организирано от „Мидалидаре Винеярдс" ЕООД;
Зона на събитието – всяка ограничена зона, в която организаторът създава събитие, свързани зони и зони за достъп.

2. Общи условия и Правилник за вътрешния ред:
Общите условия и Правилника за вътрешния ред са задължителни за всички участници в събитието на „Мидалидаре Винеярдс" ЕООД, както и за всички доставчици на стоки и услуги в зоната на събитието. С влизане в зоната на събитието, участниците се съгласяват безусловно да ги спазват.
2.1 В случай, че участникът не спазва Общите условия и Правилника за вътрешния ред, то организаторът има право да откаже достъпа му до събитието или да го отстрани от събитието. В този случай стойността на билета не се възстановява.
2.2 .Организаторът носи отговорност само за информация, съобщена чрез неговите официални средства за комуникация, а не за информация от други източници.
2.3 Организаторът не носи отговорност за загуба, кражба или повреда на закупените билети. Участникът е единствено отговорен за опазване на своите билети.
2.4 Организаторът има право и задължение да изиска от участника в събитието да спазва всички мерки за безопасност, наложени от действащото законодателство.
2.5 Организаторът има право да наложи всякакви мерки за сигурност на участниците в събитието и на организаторския екип, с цел гарантиране здравето и безопасността им.
2.6 Участниците в събитието са длъжни да се информират за Общите условия и Правилника за вътрешния ред в периода от 01.02.2024г. до 30.06.24г. на официалния уебсайт – midalidarerock.bg на организатора. В срок от 15 до 30 дни преди събитието следва да си припомнят на официалния уебсайт на организатора цялостната информация за събитието свързана с транспорт, паркиране, настаняване в палатки или каравани, достъп до зоните на събитието, като следват маркировки и знаци, както и всички указания и предпазни мерки.

3. Достъп, престой и сигурност.
3.1.Достъпът до зоната на събитието ще бъде осъществен само при закупен валиден билет, безплатен билет или акредитация, започвайки с часа, съобщен от организатора на официалния му уебсайт– midalidarerock.bg.
3.2. Организаторът, чрез органите на МВР има право да поиска документ за самоличност, както при достъп в събитието, така и по време на събитието.
3.3. Организаторът си запазва правото да откаже достъп на участник в зоната на събитието и да изведе участник по всяко време от събитието, в случай на нарушаване на Общите условия и Правилника за вътрешния ред и/или законите на страната.
3.4. Забранено е посещение на събитието от лица без документ за самоличност, ученическа лична карта или декларация от родител. При проверка от органите на МВР участникът може да бъде изведен от събитието.
3.5. Регистрацията се осъществява на място в билетен контрол, разположен непосредствено до входа на фестивала. След проверка на билета се поставя гривна, с която се предоставя достъп на участника до събитието за периода посочен в закупения билет. Всяка гривна е индивидуална и не може да бъде преотстъпвана на други участници. При нарушаване целостта на гривната достъп до събитието ще бъде отказан.
3.5. Участниците в събитието нямат право да влизат в зоната на събитието с: аудио/видео техника, записваща техника, наркотици, храна, напитки, бутилки, светещи пръчици, чадъри(в случай на дъжд препоръчваме използването на дъждобрани), фойерверки, огнестрелни оръжия, остри предмети, бомбички и други запалителни и избухливи предмети и смеси или всякакви предмети, които създават опасност за останалите участници.
3.6. Участниците в събитието нямат право да продават стоки или да ги предлагат за свободна консумация на мястото на събитието без изрично, писменото разрешение на организатора.
3.7. Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете/ца, са длъжни да го/ги придружават на събитието и носят отговорност за неговата/тяхната безопасност.
3.8. Позволено е внасянето и използването на сгъваеми столчета, само и единствено в регламентирана за това зона на събитието;
3.9. Позволено е влизането с детски колички, но същите не се допускат в зоната пред сцената;
3.10. Позволено е внасянето на вода в допустима разфасовка 0.500 л, като премахването на капачката е задължителна;

4. Отговорност на Организатора
4.1. Организаторът носи отговорност в случай, че на участниците са причинени загуби/щети поради небрежност от страна на организатора. Подлежащите на обезщетение щети се установяват със застраховката за събитие.
Организаторът не носи отговорност за следните щети:
– проблеми със слуха/зрението на участниците, причинени от участие в събитието.
– загуба на имущество, повреда или кражба на предмет на участника в зоната на събитието.
– загуба, причинена от други участници в събитието.
4.2. Организаторът не носи отговорност за загуби, причинени от форсмажорни обстоятелства.
4.3. Всички разпоредби в този раздел от правилата и условията се отнасят и за служителите на организатора, както и трети страни, които участват в събитието.

5. Записи
Организаторът има право да прави записи на събитието, да излъчва в публичното пространство тези записи, да позволи на трети страни да излъчват изображенията. Участниците декларират, че с участието си в събитието се съгласяват организаторът да прави запис и да излъчава тяхното изображение, ако се появи в материалите, свързани със събитието.

6. Интелектуални права
6.1. Съгласно Закона за авторското право и сродните му права, участниците в събитието нямат право да записват с комерсиална цел изображения или звуци по време на събитието и ако го направят, може да им бъде конфискувано оборудването. Посетителите нямат право да публикуват или комерсиализират записи от събитието.
6.2. На участниците в събитието не е позволено да възпроизвеждат официалната визуализация на събитието (плакат/флаер и т.н.), да използват изображението и името на артистите (или всякакви имена, лога или марки), свързани със събитието, билети/безплатни билети за промоция или търговска употреба без предварителното писмено съгласие на организатора.
6.3. Участниците в събитието, които нарушат някое от горните правила, носят отговорност за обезщетение.

7. Дати и места
7.1. Организаторът обявява датата и часа на събитието при публикуване на официални материали, чрез прессъобщения, на официалния уебсайт – midalidarerock.bg, както и всички официални канали за комуникация на Midalidare Rock In The Wine Valley.
7.2. Организаторът си запазва правото да промени датата на събитието.
7.3. Билетът не подлежи на връщане, с изключение на отменени събития. Промяната или пренасрочването на събитието не представлява причина за възстановяване на разходите за билети. Когато събитието е пренасрочено, закупеният билет остава валиден за новата пренасрочена дата.

8. Рекламации и претенции
В срок от един месец след датата на събитието участниците могат да заявят несъответствие между обявеното и реализирано събитие, вкл. да приложат доказателства за това(ако разполагат) до организатора на събитието на мейл: inforock@midalidare.bg. Организаторът следва да направи проверка по случая и в 14 дневен срок да отговори със становище по разрешаване на казуса.
При неподаване на заявление за несъответствия в едномесечен срок се счита, че участниците нямат никакви възражения относно качеството на проведеното събитие.

9. Общи условия
9.1 Всички спорове ще се разрешават по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, споровете се решават по съдебен ред, на територията на седалището на организатора.
9.2. Споразумението ще съответства на законите на Р.България.

10. Специфични условия
10.1 В зависимост от характеристиките на събитието и/или исканията на артистите, организаторът си запазва правото да прави допълнения/промени в Общи условия и Правилник за вътрешния ред, като тези изменения ще бъдат съобщени чрез уебсайт – midalidarerock.bg. Информацията за събитието е възможно да се актуализира. Поради това участниците следва да следят и проверяват преди събитието, за да получат необходимата им информация.

Тези допълнения/изменения (Специфични условия) се прилагат заедно с представените Общи условия и Правилник за вътрешния ред.

10.2 Посетителите, които ще ползват каравани и палатки могат да заплатят своята резервация чрез Eventim в срок от 03.01.2024г. до изчерпване на местата.
10.3 Чанти или раници, които са необходимина участника в зоната на фестивала, поради заболяване се регистрират и маркират предварително с представяне на съответните удостоверения или медицински рецепти. Регистрацията се осъществява на място в Info center, разположен непосредствено до входа на фестивала;
10.4 Хора в неравностойно положение регистрират своя билет за пропуск и ако имат придружител, не заплащат билет за придружител. Гривна ще им бъде поставена на място. Следва да предостави документ, удостоверяващ необходимостта от придружител;
10.5 Медицинският пункт е на денонощно разположение и се намира в административната сграда, обозначен със светещ червен кръст. Информацията е публикувана на уебсайт – midalidarerock.bg.
10.6 Можете да направите резервация за винени турове и винени курсове по ред указан в уебсайт – www.midalidarerock.bg.
10.7 Виненият магазин, който се намира пред входа на фестивала е с работно време от 14:00 до 00:00 часа. В магазина може да се заплаща в брой или с кредитна/дебитна карта;
10.8.В зоната на фестивала и територията на населеното място няма банкомати;
10.9 Щандовете за мърчандайз на фестивала са с работно време от 14:00 до 00:00 часа;
10.10 Разплащането във фестивалната зона е възможно само с фестивална, дебитна или кредитна карта;
10.11 Допускат се домашни любимци на повод до 1 м.;
10.12 Фестивална чаша:
Ще получите фестивална чаша на всеки един от баровете за напитки във фестивалната зона. Към сметката Ви ще бъде начислен депозит за брой чаша, който ще Ви бъде възстановен при връщане на чашата на пункта за връщане на чаши;
Ако желаете да смените чашата си с нова такава, можете да го направите на всеки един бар на територията на събитието;
Пунктът за връщане на чаши, ще бъде обозначен на картата.
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ, ПАРКИРАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ /ПАЛАТКИ И КАРАВАНИ/ ПОНЕ 15 ДНИ ПРЕДИ СЪБИТИЕТО!

ЖЕЛАТЕЛНО Е ПРИСТИГАНЕ НА СЪБИТИЕТО ДО 2 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО!
КОНТАКТ
Made on
Tilda